Leväntuho

Levänpoistoaine poistaa allasvedestä mikro-organismeja ja bakteereita sekä sieniä ja levää.

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

Uima-altaaseen saattaa muodostua levää etenkin lämpimällä ilmalla. Jo muodostunutta levää voidaan tuhota ja sen muodostumista voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä leväntuhoainetta. Uima-altaan levänpoisto on tärkeä toimenpide veden puhtauden säilyttämiseksi. Altaaseen muodostuneen levän selkein tuntomerkki on yleensä vihertävä vesi ja/tai niljakkaalta tuntuvat altaan seinämät.

Leväntuho eli levänpoisto on erityisesti mikro-organismeja ja bakteereita sekä sieniä ja levää vastaan kehitetty allaskemikaali. Leväntuho on matalavaahtoinen ja hajuton. Se ei aiheuta putkistojen ruostumista ja sitä voidaan käyttää kaikkien muiden vedenkäsittelyssä käytettyjen kemikaalien kanssa.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen. Noudata aina tuotteen annosteluohjetta.

Leväntuhoa on saatavana 1 l, 5 l ja 10 l astioissa.

Ennaltaehkäisyyn: ensiannostuksena 80 ml / 10 m³ allasvettä, tämän jälkeen 50 ml / 10 m³ kerran viikossa.

Näkyvän levän tuhoamiseen: tee ensin shokkiklooraus jonka jälkeen lisää Leväntuhoa 50 ml / 10 m³.

Vesi saattaa vaahdota levänpoistokäsittelyn jälkeen. Mikäli allasvesi jää käsittelyn jälkeen sameaksi, veden voi kirkastaa käyttämällä Alumiinisulfaattia.

VAARA: Syttyvä neste ja höyry. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

FARA: Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackingen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Lataa käyttöturvatiedote

Leväntuho toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

SKU: