C-Kloori (moniteho-klooritabletti)

Moniteho-klooritabletti uima-altaan veden helppoon klooraamiseen. Sisältää kloorin lisäksi vedenkirkastetta ja leväntuhoainetta.

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

C-kloori -monitehotabletti eli viikkokloori on erittäin helppo ja tehokas tapa huolehtia uima-allasveden klooraamisesta. Yksi tai useampi tabletti laitetaan kelluvaan annostelijaan, josta se liukenee hitaasti veteen noin viikon kuluessa. Liukenemisaika vaihtelee muun muassa lämpötilan ja altaan käyttöasteen mukaan. Monitehotabletti sisältää kloorin lisäksi myös vedenkirkastetta ja leväntuhoainetta eli sen käytöllä voi ehkäistä levän muodostumista ja allasveden sumenemista.

Muista huolehtia allasveden pH-arvosta! Kloori toimii oikein ainoastaan silloin, kun veden pH-arvo on suositeltavalla tasolla 7,2-7,4.

Klooritabletteja ei saa koskaan heittää suoraan allasveteen eikä niitä ole suositeltavaa laittaa myöskään pintaventtiilin koriin, sillä jatkuvassa käytössä kloori haperruttaa korin muovia. Yksi klooritabletti on noin jääkiekon kokoinen.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen. Noudata aina tuotteen annosteluohjetta.

C-klooria on saatavana 1 kg (5 tablettia) ja 5 kg (25 tablettia) astioissa.

C-kloori toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

VAARA
Syttyvä neste ja höyry. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackingen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Lataa käyttöturvatiedote.

SKU: