R-Kloori (shokkikloori)

Raekloori uima-altaan shokkiklooraukseen ja klooritason ylläpitoon.

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

R-kloori on nopeasti liukeneva raemainen shokkikloori. Se soveltuu myös jatkuvaan käyttöön ylläpitokloorina.

Uima-altaan shokkiklooraus tarkoittaa veden kloorimäärän nostamista huomattavasti normaalin klooritason (0,4 – 1) yläpuolelle annostelemalla noin kolminkertainen määrä klooria normaaliin annosteluun nähden (tarkista oikea annostelu aina tuotteen etiketistä). Tämä käsittely desinfioi allasveden tehokkaasti.

Shokkiklooraus pitää tehdä aina silloin, kun allas täytetään ensimmäistä kertaa vedellä, veden lämpötila nousee korkeaksi tai altaassa on käynyt tavallista enemmän uimareita. Shokkiklooraus tehdään aina myös ennen leväntuhokäsittelyä tai allasveden kirkastamista.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen. Noudata aina tuotteen annosteluohjetta.

R-klooria on saatavana 1 kg, 5 kg ja 10 kg astioissa.

Mittaa veden pH-arvo aina ennen kloorin käyttöä. Arvon pitää olla 7,2 – 7,4. Korjaa tarvittaessa pH-säätökemikaaleilla. Kloori ei vaikuta oikein, mikäli pH-arvo on väärä. Mittaa myös veden vapaan kloorin määrä ennen annostelua. Arvon pitää olla välillä 0,4 – 1.

Shokkiklooraukseen: 50 – 80 g / 10 m3
Jatkuvaan käyttöön: 20-30 g / 10 m3 päivittäin / tarvittaessa. Annostus vaihtelee muun muassa lämpötilasta ja altaan käytöstä riippuen.

Kloorirakeet liuotetaan ämpärissä olevaan veteen ja liuos kaadetaan tasaisesti altaaseen. Huom! Vesi on aina laitettava ämpäriin ennen klooria, jotta terveydelle vaarallista kloorikaasua ei pääse muodostumaan.

R-kloori sopii erittäin pieninä määrinä annosteltuna myös poreallas- ja paljukäyttöön. Ennen kloorin käyttöä paljussa tai porealtaassa pitää kuitenkin aina tarkistaa valmistajan käyttöohjeesta, voiko klooria käyttää kyseissä mallissa. Esimerkiksi merialumiinista valmistettu kamiina saattaa vaurioitua klooria käytettäessä.

Milloin uimaan shokkikloorauksen jälkeen? Altaan käyttöä tulee välttää muutaman tunnin ajan, kunnes vapaan kloorin määrä on laskenut normaalille tasolle. Varmista asia mittaamalla klooriarvo.

VAROITUS
Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä pölyn hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

VARNING
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kann avge farliga gaser (klor). Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas damm. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Tau r eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Käyttöturvallisuustiedotteet

R-kloori toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

 

SKU: